Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

welcome

/ˈwel.kəm/

được tiếp đón ân cần, được hoan nghênh

a welcome visitor

hostess

/ˈhəʊ.stes/

nữ chiêu đãi viên, nữ tiếp viên

possible

/ˈpɒs.ə.bəl/

có thể ; có thể được; có khả năng xảy ra

by all possible means

seat

/siːt/

ghế; chỗ ngồi

a stone seat in the garden

Chọn tất cả