Giả lập hội thoại


Welcome to our restaurant, Chez Attitude!

Chào mừng ông đến với nhà hàng Chez Attitude của chúng tôi!

Our reservation is under the name of Foster at 7:00 for four people.

Tên đặt bàn của chúng tôi là Foster lúc 7 giờ cho 4 người.

Yes, Mr. Foster, our hostess will be with you in just a moment.

Vâng, thưa ông Foster, bà chủ của chúng tôi sẽ đón tiếp ông trong giây lát.

We would like to begin with a cocktail while we are waiting. Would you tell the hostess to please come and let us know when our table is ready?

Chúng tôi muốn bắt đầu với một loại cocktail trong khi chúng tôi chờ đợi. Cô có nói với bà chủ vui lòng đến và cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi có bàn.

I will let her know where you are.

Tôi sẽ cho bà ấy biết ông đang ở đâu.

The patio tables look really nice. Could we be seated there, please?

Các bàn patio trông thực sự rât đẹp. Chúng ta có thể ngồi ở đó được không?

I could seat you right away at an outside table if you would like.

Tôi có thể xếp bàn ra bên ngoài cho ông ngay lập tức nếu ông muốn.

Thanks! We'll sit out there then. We will just order our drinks out there.

Cảm ơn! Chúng tôi sẽ ngồi đó. Chúng tôi sẽ gọi đồ uống của chúng tôi ở ngoài kia.

Can I start you off with some cocktails while you are looking over the menu?

Tôi có thể bắt đầu với một số loại cocktail trong khi ông nhìn qua thực đơn không?

Yes, why don't you bring us a bottle of the house Chablis with four glasses to start with?

Được rồi, tại sao cô không mang cho chúng tôi một chai Chablis với bốn cái ly?

I'll get on that right away!

Tôi sẽ lấy ngay lập tức!

We appreciate your help.

Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô.