Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

moment

/ˈməʊ.mənt/

chốc, lúc, lát

he thought for a moment and then spoke

outside

/ˌaʊtˈsaɪd/

bề ngoài; bên ngoài

open the door form the outside

glasses

/glɑ:s/

kính; thủy tinh

fit a new pane of glass to the window

appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

thưởng thức; đánh giá cao

you can't fully appreciate foreign literature in translation

Chọn tất cả