Giả lập hội thoại


Thank you for joining us this evening at Chez Attitude.

Cảm ơn ông đã tham gia với chúng tôi tối nay tại Chez Attitude.

I am Mr. Foster, and we have a 7:00 dinner reservation tonight for four people.

Tôi là Foster, và chúng tôi có một đặt bàn lúc 7 giờ tối nay cho bốn người.

Welcome, Mr. Foster, if you would have a seat in the lounge area, our hostess will be ready to seat you in just a moment.

Chào mừng, ông Foster, nếu ông có chỗ ngồi trong khu vực tiếp khách, bà chủ nhà của chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp ông trong giây lát.

We are going to have a drink while we are waiting. Please let the hostess know that she can find us there.

Chúng tôi sẽ có một thức uống trong khi chúng tôi đang chờ đợi. Xin vui lòng cho bà chủ biết rằng cô ấy có thể tìm thấy chúng tôi ở đó.

She will come and let you know when your table is prepared.

Cô ấy sẽ đến và cho ông biết khi bàn của ông được chuẩn bị.

Those patio tables are new, aren't they? Would it be possible to be seated out there?

Những cái bàn patio là mới, phải không?Có thể ngồi ngoài đó được không?

An outside table is available right now if you would like to be seated immediately.

Một bàn bên ngoài có sẵn ngay bây giờ nếu ông muốn được ngồi ngay lập tức.

We would love to sit outside. Thanks for your help!

Chúng tôi rất thích ngồi bên ngoài. Cảm ơn cô đã giúp đỡ!

Here is your table, and now may I take your drink order while you are considering what to have for dinner?

Đây là bàn của ông, và bây giờ tôi có thể lấy đồ uống cho ông trong khi ông xem có món gì cho bữa tối.

Yes, could you please bring us a pitcher of margaritas and four glasses while we are figuring out our dinner order?

Được rồi, cô có vui lòng mang cho chúng tôi một bình đựng margaritas và bốn ly trong khi chúng tôi đang tìm những món ăn tối của chúng tôi không?

I'll put your drink order in and be right back to get your dinner order.

Tôi sẽ đặt đồ uống của ông và quay lại ngay để lấy bữa tối của ông.

We'll be ready to order by the time you get back!

Chúng tôi sẽ sẵn sàng gọi món vào lúc cô quay lại!