Atomic

CEFR - Level B2

BELIEFS AND IDEAS

học từ vựng

0%

Từ cần học

belief

/bɪˈliːf/

niềm tin, lòng tin, đức tin

have belief in somebody (something)

maintain

/meɪnˈteɪn/

giữ, duy trì

maintain friendly relations

legend

/ˈledʒ.ənd/

truyền thuyết

philosophy

/fɪˈlɒs.ə.fi/

triết học, triết lý

Marxist-Leninist philosophy

moral

/ˈmɒr.əl/

đạo đức

moral principles

religious

/rɪˈlɪdʒ.əs/

(thuộc) tôn giáo, tín ngưỡng

religious faith

superstition

/ˌsuː.pəˈstɪʃ.ən/

sự mê tín

myth

/mɪθ/

truyền thuyết, huyền thoại

ancient Greek myths

civilization

/ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/

nền văn minh

theology

/θiˈɒl.ə.dʒi/

thần học

a theology student

tolerant

/ˈtɒl.ər.ənt/

khoan dung, hay tha thứ

a tolerant father

credible

/ˈkred.ə.bəl/

đáng tin, tin được

a credible report

ritual

/ˈrɪtʃ.u.əl/

nghi lễ, nghi thức

the ritual of the Catholic Church

convinced

/kənˈvɪnst/

chắc chắn

narrow-minded

/ˌnær.əʊˈmaɪn.dɪd/

hẹp hòi, nhỏ nhen, thành kiến, không cởi mở

nurture

/ˈnɜː.tʃər/

(cảm xúc, ý tưởng) nuôi nấng, ấp ủ

a well nurtured child

open-minded

/ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/

phóng khoáng, rộng rãi, không thành kiến, cởi mở

Chọn tất cả