Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Benjamin Franklin was one of the most famous people in American history.
Benjamin Franklin là một trong những người nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
He was never a President of the United States,
He was never a President of the United States, Ông không phải là Tổng thống Hoa Kỳ,
but he made great achievements in many areas of life, including business, literature, science, and politics.
nhưng ông đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm kinh doanh, văn học, khoa học và chính trị.
Benjamin Franklin was born in the city of Boston, during the year 1706.
Benjamin Franklin được sinh ra tại thành phố Boston, trong năm 1706.
In his early years, Franklin was very poor.
Trong những năm đầu, Franklin rất nghèo.
As a young man, he worked for his older brother, who was a printer.
Khi còn trẻ, ông làm việc cho anh trai mình, một thợ in.
However, the two brothers soon argued with each other.
Tuy nhiên, hai anh em nhanh chóng tranh cãi với nhau.
Benjamin decided to leave, and he moved to the city of Philadelphia.
Benjamin quyết định rời đi, và ông chuyển tới thành phố Philadelphia.
He worked very hard and soon became a successful printer.
Ông đã làm việc rất chăm chỉ và sớm trở thành một thợ in thành công.
He published his own newspapers, and he also published books called almanacs, which contained many wise sayings.
Ông đã xuất bản các tờ báo của riêng mình, và ông cũng xuất bản các cuốn sách được gọi là niên giám, có chứa nhiều câu châm ngôn.
Many of the wise sayings in Franklin's almanacs are still repeated today.
Nhiều câu châm ngôn trong niên giám của Franklin vẫn được lặp lại ngày hôm nay.
Franklin's printing business was very successful, but he was also very interested in science.
Kinh doanh in ấn của Franklin rất thành công, nhưng ông cũng rất quan tâm đến khoa học.
He performed experiments on the topic of electricity.
Ông đã thực hiện các thí nghiệm về điện.
Some of these experiments were very dangerous.
Một số thí nghiệm này rất nguy hiểm.
In one experiment, Franklin was almost killed when he went outside during a lightning storm and flew a kite that had a metal key attached.
Trong một thử nghiệm, Franklin gần như bị giết khi anh ta đi ra ngoài trong cơn bão sét và bay một chiếc diều có gắn một khóa kim loại.
However, Franklin was lucky enough to avoid injury, and he learned new facts about electricity.
Tuy nhiên, Franklin đã may mắn đủ để tránh chấn thương, và ông đã học được những sự thật mới về điện.
In addition to scientific research, Franklin was also an inventor.
Ngoài nghiên cứu khoa học, Franklin cũng là một nhà phát minh.
He invented a new kind of eye-glasses called "bifocals."
Ông đã phát minh ra một loại kính mắt mới gọi là "kính 2 tròng".
Bifocals are eye-glasses that allow people to see things that are far away, but also allow them to read things that are very close.
Kính 2 tròng là kính mắt cho phép mọi người nhìn thấy những thứ ở xa, nhưng cũng cho phép họ đọc những thứ rất gần.
Another invention was a new kind of stove for burning wood.
Một phát minh khác là một loại bếp mới để đốt gỗ.
This new stove was much more efficient than the older stoves had been.
Bếp mới này hiệu quả hơn nhiều so với bếp cũ.
He also invented a lightning rod, which keeps houses safe from lightning.
Ông cũng phát minh ra một thanh thu lôi, giữ cho ngôi nhà an toàn khỏi sét.
Franklin was also interested in making his city a better place to live.
Franklin cũng quan tâm đến việc làm cho thành phố của mình trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.
He started a public library, and he helped to organize a hospital and a fire department.
Ông bắt đầu một thư viện công cộng, và ông đã giúp tổ chức một bệnh viện và một sở cứu hỏa.
In addition, he supervised the postal service, which operated profitably under his command.
Ngoài ra, ông giám sát dịch vụ bưu chính, hoạt động có lợi nhuận dưới sự chỉ huy của ông.
In his later years, Franklin became heavily involved in politics.
Trong những năm sau đó, Franklin đã tham gia rất nhiều vào chính trị.
For most of Franklin's life, the United States was not yet a country.
Đối với phần lớn cuộc đời của Franklin, Hoa Kỳ chưa phải là một quốc gia.
Instead, the states were still colonies of England,
Thay vào đó, các bang vẫn là thuộc địa của Anh,
but Franklin encouraged other Americans to become an independent country.
nhưng Franklin khuyến khích người Mỹ khác trở thành một quốc gia độc lập.
When the United States became a country, Franklin became the American ambassador to France.
Khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia, Franklin trở thành đại sứ Mỹ tại Pháp.
The French people liked Franklin very much.
Người Pháp rất thích Franklin.
Franklin later returned to the United States, and he died in 1790.
Franklin sau đó trở về Hoa Kỳ, và ông qua đời vào năm 1790.
Today, many Americans still admire the brilliant achievements of Benjamin Franklin, who did so much to improve people's lives.
Ngày nay, nhiều người Mỹ vẫn ngưỡng mộ những thành tựu rực rỡ của Benjamin Franklin, người đã làm rất nhiều điều để cải thiện cuộc sống của mọi người.
The picture of Benjamin Franklin can be seen on the American hundred-dollar bill.
Hình ảnh của Benjamin Franklin có thể được nhìn thấy trên hóa đơn hàng trăm đô la Mỹ.
Học câu