Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

achievements

/ə'tʃi:vmənt/

sự đạt được, sự giành được; sự hoàn thành

the achievement of independence

printer

/ˈprɪn.tər/

thợ in

successful

/səkˈses.fəl/

thành công

a successful career

experiments

/ik'sperimənt/

thí nghiệm

perform an experiment

electricity

/ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/

điện

positive electricity

dangerous

/ˈdeɪn.dʒər.əs/

nguy hiểm

a dangerous journey

lightning

/ˈlaɪt.nɪŋ/

tia chớp

as quick as lightning

inventor

/ɪnˈven.tər/

nhà phát minh, nhà sáng chế

bifocals

/ˌbaɪˈfəʊ.kəlz/

kính hai tròng

stove

/stəʊv/

cái lò

put a pot on a stove

ambassador

/æmˈbæs.ə.dər/

đại sứ

the British Ambassador to Greece

profitably

/prɒ'fittəbli/

[một cách] có lời;[một cách] có lãi

they invested the money very profitably

Chọn tất cả