Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Bill Clinton: 'Second Inaugural Address'
Bill Clinton: 'Phát biểu trong lễ nhậm chức lần 2’
My fellow citizens: At this last presidential inauguration of the 20th century, let us lift our eyes toward the challenges that await us in the next century.
Hỡi những công dân yêu quý của tôi: Trong lễ nhậm chức cuối cùng của thế kỷ 20 này, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên nhìn về những thách thức đang chờ đợi chúng ta ở thế kỷ mới.
It is our great good fortune that time and chance have put us not only at the edge of a new century, in a new millennium, but on the edge of a bright new prospect in human affairs
May mắn cho chúng ta rằng thời gian và cơ hội sẽ đặt chúng ta không chỉ ở trước thềm của một thế kỷ mới, của một thiên niên kỷ mới, mà còn đặt chúng ta trước những triển vọng mới rạng rỡ trong những vấn đề của nhân loại
- a moment that will define our course, and our character, for decades to come.
- một khoảnh khắc sẽ vạch ra con đường của chúng ta, đặc điểm của chúng ta trong những thập kỷ tới.
We must keep our old democracy forever young.
Chúng ta cần giữ cho nền dân chủ trẻ mãi.
Guided by the ancient vision of a promised land, let us set our sights upon a land of new promise.
Được định hướng bởi tầm nhìn của những người đi trước về một vùng đất hứa, chúng ta hãy cũng nhau nhìn về mảnh đất của những lời hứa mới.
The promise of America was born in the 18th century out of the bold conviction that we are all created equal.
Lời hứa nước Mỹ được sinh ra vào thế kỷ mười tám với một sự thuyết phục đầy thẳng thắn rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng.
It was extended and preserved in the 19th century, when our nation spread across the continent, saved the union, and abolished the awful scourge of slavery.
Nó được mở rộng và bảo tồn trong suốt thế kỷ 19 khi đất nước của chúng ta mở rộng ra cả lục địa, cứu lấy chính phủ liên bang và xoá bỏ những áp bức nô lệ.
Then, in turmoil and triumph, that promise exploded onto the world stage to make this the American Century.
Và rồi giữa những rối loạn và chiến thắng, lời hứa đó đã bùng nổ trên toàn cầu, biến thế kỷ này trở thành Thế Kỷ của Mỹ.
And what a century it has been.
Thật xứng một thế kỷ.
America became the world's mightiest industrial power;
Mỹ đã trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh nhất thế giới;
saved the world from tyranny in two world wars and a long cold war;
cứu lấy thế giới khỏi sự bạo ngược trong hai cuộc chiến tranh thế giới và cả một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài;
and time and again, reached out across the globe to millions who, like us, longed for the blessings of liberty.
và rồi lại vươn qua cả địa cầu, giúp đỡ hàng triệu người, những người giống chúng ta, khao khát được ban phước lành của sự tự do.
Along the way, Americans produced a great middle class and security in old age;
Trong lúc đó, những người Mỹ đã làm sản sinh ra một tầng lớp trung lưu tuyệt vời cùng sự an toàn cho những người cao tuổi;
built unrivaled centers of learning and opened public schools to all;
xây dựng những trung tâm giáo dục không hề có đối thủ cạnh tranh và mở những trường công cho tất cả mọi người
split the atom and explored the heavens;
phân tách nguyên tử và khám phá bầu trời;
invented the computer and the microchip;
sáng chế ra máy tính và vi mạch;
and deepened the wellspring of justice by making a revolution in civil rights for African Americans and all minorities,
và rồi làm sâu sắc thêm suối nguồn của công lý bằng việc tiến hành một cuộc cách mạng trong các quyền tự do cá nhân cho những người Mỹ gốc Phi cùng tất cả những nhóm thiểu số khác,
and extending the circle of citizenship, opportunity and dignity to women.
mở rộng những quyền công dân, cơ hội và phẩm giá tới cho phụ nữ.
Now, for the third time, a new century is upon us, and another time to choose.
Giờ đây, lần thứ ba, một thế kỷ mới lại sắp tới với chúng ta, và đó lại là một thời điểm khác để chọn lựa.
We began the 19th century with a choice, to spread our nation from coast to coast.
Chúng ta đã bắt đầu thế kỷ 19 với một lựa chọn, đó là mở rộng quốc gia của chúng ta từ bờ biển này sang bờ biển kia.
We began the 20th century with a choice, to harness the Industrial Revolution to our values of free enterprise, conservation, and human decency.
Chúng ta đã bắt đầu thế kỷ 20 mới một lựa chọn, đó là khai thác cuộc Cách mạng Công nghiệp để có được những giá trị từ việc tự do kinh doanh, sự bảo tồn và sự tử tế của con người.
Those choices made all the difference.
Những lựa chọn đó đã tạo nên tất cả những thay đổi.
At the dawn of the 21st century a free people must now choose to shape the forces of the Information Age and the global society,
Trước bình minh của thế kỷ 21, những con người tự do, lúc này phải lựa chọn tạo ra những lực lượng của Thời đại Thông tin và xã hội toàn cầu,
to unleash the limitless potential of all our people, and, yes, to form a more perfect union.
lựa chọn giải phóng những tiềm năng vô tận của tất cả công dân của chúng ta và, vâng, lựa chọn để tạo nên một chính phủ liên bang hoàn hảo hơn.
When last we gathered, our march to this new future seemed less certain than it does today.
Lần trước chúng ta tụ tập lại đây, những bước tiến của chúng ta tới tương lai mới này dường như còn chưa chắc chắn như hiện nay.
We vowed then to set a clear course to renew our nation.
Chúng ta khi đó đã thề rằng sẽ thiết lập một lộ trình rõ ràng để phục hồi đất nước của chúng ta.
In these four years, we have been touched by tragedy, exhilarated by challenge, strengthened by achievement.
Trong bốn năm qua, chúng ta đã có lúc trải qua thảm kịch, cũng có lúc thật phấn chấn vì những thử thách, và cũng được củng cố sức mạnh nhờ những thành tựu của mình.
America stands alone as the world's indispensable nation.
Nước Mỹ đứng độc lập với tư cách là một quốc gia không thể tách rời của thế giới.
Once again, our economy is the strongest on Earth.
Một lần nữa, nền kinh tế của chúng ta đang hùng mạnh nhất trên trái Đất.
Once again, we are building stronger families, thriving communities, better educational opportunities, a cleaner environment.
Một lần nữa, chúng ta đang xây dựng những gia đình khăng khít hơn, những cộng đồng thịnh vượng hơn, những cơ hội giáo dục tốt hơn, môi trường sạch hơn.
Problems that once seemed destined to deepen now bend to our efforts:
Những vấn đề từng một lần dường như chỉ có thể tệ hại hơn giờ đây đã bị quật ngã trước những nỗ lực của chúng ta:
our streets are safer and record numbers of our fellow citizens have moved from welfare to work.
đường phố của ta đã an toàn hơn và những số hiệu bản ghi của những công dân yêu quý của chúng ta đã chuyển từ nhận trợ cấp phúc lợi sang làm việc.
Học câu