Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
And once again, we have resolved for our time a great debate over the role of government.
Và một lần nữa, chúng ta đã giải quyết được cuộc tranh luận lớn của thời đại này về vai trò của chính phủ.
Today we can declare: Government is not the problem, and government is not the solution.
Ngày nay, chúng ta có thể tuyên bố rằng: Chính phủ không phải là vấn đề, chính phủ cũng không phải giải pháp.
We - the American people-we are the solution.
Chúng ta - những người Mỹ - chính là giải pháp.
Our founders understood that well and gave us a democracy strong enough to endure for centuries,
Những người đi trước chúng ta đã hiểu rõ điều đó và trao cho chúng ta một nền dân chủ đủ sức mạnh để kéo dài nhiều thế kỷ,
flexible enough to face our common challenges and advance our common dreams in each new day.
đủ linh hoạt để đối mặt với những thách thức luôn thường trực và để mỗi ngày lại mở mang những ước mơ chung của chúng ta.
As times change, so government must change.
Thời thế thay đổi, chính phủ cũng phải thay đổi.
We need a new government for a new century
Chúng ta cần một chính phủ mới cho một thế kỷ mới
- humble enough not to try to solve our problems for us, but strong enough to give us the tools to solve our problems for ourselves;
- đủ khiêm tốn không phải là để giải quyết các về đề của chúng ta nhưng đủ mạnh mẽ để trao cho chúng ta những công cụ để giải quyết vấn đề của chính mình;
a government that is smaller, lives within its means, and does more with less.
một chính phủ nhỏ hơn, có thể tiết kiệm hơn, có ít nhưng làm được nhiều hơn.
Yet where it can stand up for our values and interests in the world, and where it can give Americans the power to make a real difference in their everyday lives, government should do more, not less.
Nhưng về mặt đấu tranh cho những giá trị và lợi ích của ta trên thế giới, về mặt mang lại cho người dân Mỹ quyền lực để tạo ra thay đổi thực sự trong cuộc sống hàng của chính mình, chính phủ nên làm nhiều hơn, không phải ít hơn.
The preeminent mission of our new government is to give all Americans an opportunity - not a guarantee, but a real opportunity-to build better lives.
Sứ mệnh quan trọng những của chính phủ mới là đem lại cho tất cả người Mỹ một cơ hội - không phải một sự đảm bảo mà là một cơ hội thực sự - để họ có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Beyond that, my fellow citizens, the future is up to us.
Hơn thế nữa, hỡi những công dân yêu quý của tôi, tương lai nằm trong tay chúng ta.
Our founders taught us that the preservation of our liberty and our union depends upon responsible citizenship.
Những người sáng lập đã dạy ta rằng sự bảo vệ tự do và sự đoàn kết của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta là những công dân có trách nhiệm.
And we need a new sense of responsibility for a new century.
Và chúng ta cần một tinh thần trách nhiệm mới cho một thế kỷ mới.
There is work to do, work that government alone cannot do:
Có những công việc sẽ phải làm, những công việc mà chỉ chính phủ không thôi thì không thể làm được:
teaching children to read; hiring people off welfare rolls;
dạy trẻ em đọc, thuê những người hiện đang nhận trợ cấp xã hội;
coming out from behind locked doors and shuttered windows to help reclaim our streets from drugs and gangs and crime;
bước ra từ những cánh cửa khoá và cửa sổ khép chặt để giúp đường phố không còn thuốc phiện và các băng đảng cũng như tội phạm;
taking time out of our own lives to serve others.
dùng thời gian trong chính cuộc đời chúng ta để phục vụ những người khác.
Each and every one of us, in our own way, must assume personal responsibility
Mỗi người và tất cả chúng ta, bằng cách của mình, cần tự định lượng được trách nhiệm cá nhân
- not only for ourselves and our families, but for our neighbors and our nation.
- không chỉ với chính bản thân chúng ta mà còn với gia đình ta, những người hàng xóm của ta và với cả đất nước của ta nữa.
Our greatest responsibility is to embrace a new spirit of community for a new century.
Trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là đón nhận một tinh thần cộng đồng mới cho một thế kỷ mới.
For any one of us to succeed, we must succeed as one America.
Để bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thành công, chúng ta phải thành công với tư cách nước Mỹ.
The challenge of our past remains the challenge of our future
Thách thức trong quá khứ của chúng ta vẫn còn là thách thức trong tương lai
- will we become one nation, one people, with one common destiny, or not?
- Liệu chúng ta có thể trở thành một quốc gia, một khối với một định mệnh chung hay không?
Will we all come together, or come apart?
Liệu chúng ta sẽ sát lại cùng nhau hay tách rời?
The divide of race has been America's constant curse.
Sự chia cắt về chủng tộc vẫn luôn là một lời nguyền lên Mỹ.
And each new wave of immigrants gives new targets to old prejudices.
Và mỗi làn sóng di cư mới lại đem tới những mục tiêu mới cho những định kiến cũ.
Prejudice and contempt, cloaked in the pretense of religious or political conviction are no different.
Định kiến và sự khinh miệt, đội lốt dưới sự giả danh kết tội về tôn giáo và chính trị là không hề khác biệt.
These forces have nearly destroyed our nation in the past.
Những thế lực này đã gần như tàn phá đất nước của chúng ta trong quá khứ.
They plague us still.
Và chúng vẫn còn đeo bám chúng ta.
They fuel the fanaticism of terror.
Chúng tiếp tay cho sự cuồng tín của khủng bố.
And they torment the lives of millions in fractured nations all around the world.
Chúng gây đau khổ cho cuộc sống của hàng triệu người ở những quốc gia bị chia cứt trên khắp thế giới.
These obsessions cripple both those who hate and, of course, those who are hated, robbing both of what they might become.
Những nỗi ám ảnh này gây tổn hại tới cả những người mang lòng thù ghét và dĩ nhiên là những người bị thù ghét, đánh cắp đi tương lai mà họ có thể trở thành.
We cannot, we will not, succumb to the dark impulses that lurk in the far regions of the soul everywhere.
Chúng ta không thể, chúng ta sẽ không chịu đầu hàng trước những thôi thúc tăm tối lẩn khuất ở sâu thẳm trong tâm hồn mọi người.
We shall overcome them.
Chúng ta sẽ vượt qua chúng.
And we shall replace them with the generous spirit of a people who feel at home with one another.
Và chúng ta sẽ thay thế chúng bằng tinh thần hào sảng của một quốc gia nơi mọi người nồng nhiệt với nhau.
Our rich texture of racial, religious and political diversity will be a Godsend in the 21st century.
Sự đa dạng về chủng tộc, tôn giáo và chính trị của chúng ta sẽ trở thành một may mắn bất ngờ trong thế kỷ hai mốt.
Great rewards will come to those who can live together, learn together, work together, forge new ties that bind together.
Những phần thưởng tuyệt vời sẽ đến với những người có thể cùng nhau chung sống, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng thắt chặt những mối liên kết mới.
Học câu