Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
As this new era approaches we can already see its broad outlines.
Một kỷ nguyên mới đang tới, chúng ta có thể thấy những nét phác thảo rộng dài của nó.
Ten years ago, the Internet was the mystical province of physicists;
Mười năm trước, Internet là một lĩnh vực bí ẩn thuộc phạm vi nghiên cứu của các nhà vật lí;
today, it is a commonplace encyclopedia for millions of schoolchildren.
ngày nay, nó là một bách khoa toàn thư phổ biến với hàng triệu học sinh.
Scientists now are decoding the blueprint of human life.
Các nhà khoa học giờ đây đang giải mã những bản thiết kể của cuộc sống con người.
Cures for our most feared illnesses seem close at hand.
Cách chữa trị cho hầu hết các loại bệnh mà chúng ta sợ hãi nhất giờ đã nằm trong tầm tay.
The world is no longer divided into two hostile camps.
Thế giới không còn chia ra hai phái thù địch.
Instead, now we are building bonds with nations that once were our adversaries.
Thay vào đó, giờ đây chúng ta đang xây dựng những mỗi liên kết giữa các quốc gia đã từng là đối thủ.
Growing connections of commerce and culture give us a chance to lift the fortunes and spirits of people the world over.
Những liên kết về thương mại và văn hoá ngày một phát triển mang lại cho chúng ta cơ hội để nâng cao vận mệnh và lòng hăng hái của con người khắp nơi trên thế giới.
And for the very first time in all of history, more people on this planet live under democracy than dictatorship.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, trên thế giới số người sống trong nền dân chủ đã nhiều hơn số người sống dưới chế độ độc tài.
My fellow Americans, as we look back at this remarkable century, we may ask,
Những người Mỹ mà tôi yêu quý, khi nhìn lại một thế kỷ đầy dấu ấn này, chúng ta có lẽ sẽ hỏi rằng
can we hope not just to follow, but even to surpass the achievements of the 20th century in America and to avoid the awful bloodshed that stained its legacy?
liệu chúng ta có thể hi vọng không chỉ đi theo mà còn vượt qua được những thành tựu của thế kỷ 20 ở Mỹ và tránh được những cuộc đổ máu thấm đẫm cả di sản của quốc gia hay không?
To that question, every American here and every American in our land today must answer a resounding "Yes."
Đối với câu hỏi đó, mỗi người Mỹ ở đây và mỗi người Mỹ trên mảnh đất của ta hôm nay cần trả lời một tiếng vang rền “Có.”
This is the heart of our task.
Đây là nòng cốt trong nhiệm vụ của chúng ta.
With a new vision of government, a new sense of responsibility, a new spirit of community, we will sustain America's journey.
Với một tầm nhìn mới về chính phủ, một cảm nhận mới về tinh thần trách nhiệm, một tinh thần cộng đồng mới, chúng ta sẽ kéo dài hành trình của nước Mỹ.
The promise we sought in a new land we will find again in a land of new promise.
Lời hứa chúng ta từng tìm kiếm ở một mảnh đất mới, chúng ta sẽ lại tìm nó một lần nữa ở một miền đất hứa mới.
In this new land, education will be every citizen's most prized possession.
Ở miền đất mới này, giáo dục sẽ là tài sản quý giá nhất của mỗi công dân.
Our schools will have the highest standards in the world, igniting the spark of possibility in the eyes of every girl and every boy.
Các trường học của chúng ta sẽ đạt những chuẩn mực cao nhất thế giới, thắp lên ánh sáng trong con mắt của mỗi cô bé, cậu bé.
And the doors of higher education will be open to all.
Và những cánh cửa tới giáo dục sau đại học sẽ mở ra cho tất cả.
The knowledge and power of the Information Age will be within reach not just of the few, but of every classroom, every library, every child.
Tri thức và sức ạnh của Thời đại Thông tin sẽ trong tầm với của không chỉ một vài mà tất cả các phòng học, tới từng thư viện, tới từng đứa trẻ.
Parents and children will have time not only to work, but to read and play together.
Cha mẹ và con mình sẽ có thời gian không chỉ để làm việc mà còn để cùng đọc và cùng chơi.
And the plans they make at their kitchen table will be those of a better home, a better job, the certain chance to go to college.
Và những kế hoạch được sắp trên bàn ăn sẽ trở thành những kế hoạch cho những mái ấm hạnh phúc hơn, một công việc tốt hơn và cơ hội học đại học chắc chắn.
Our streets will echo again with the laughter of our children, because no one will try to shoot them or sell them drugs anymore.
Những con phố của ta sẽ lại vang dội những tiếng cười của con cháu ta, vì sẽ không còn ai cố bắn chúng hay bán chất cấm chho chúng nữa.
Everyone who can work, will work, with today's permanent under class part of tomorrow's growing middle class.
Tất cả những ai có thể làm việc sẽ làm việc để tầng lớp mãi nghèo khó ngày nay trở thành tầng lớp trung lưu phát triển ngày mai.
New miracles of medicine at last will reach not only those who can claim care now, but the children and hardworking families too long denied.
Những điều kỳ diện mới của dược phẩm sẽ tới không chỉ với những người có quyền đòi hỏi mà tới cả những đứa trẻ cùng những gia đình lam lũ lâu nay vẫn bị từ chối.
We will stand mighty for peace and freedom, and maintain a strong defense against terror and destruction.
Chúng ta sẽ đứng lên, kiêu ngạo vì hoà bình và tự do, và chúng ta sẽ mạnh bẽ bảo vệ mình trước sự khủng bố và phá hoại.
Our children will sleep free from the threat of nuclear, chemical or biological weapons.
Con em chúng ta sẽ bình yên ngủ mà không lo sợ những đe doạ hạt nhân, hoá chất hay vũ khí hoá học.
Ports and airports, farms and factories will thrive with trade and innovation and ideas.
Các bến cảng và sân bay, các cánh đồng và nhà máy sẽ giàu có nhờ trao đổi thương mại, những tiến bộ và các ý tưởng.
And the world's greatest democracy will lead a whole world of democracies.
Và nền dân chủ lớn nhất thế giới sẽ dẫn dắt cả thế giới dân chủ.
Our land of new promise will be a nation that meets its obligations
Miền đất của những triển vọng mới sẽ là một quốc gia có thể hoàn thành những bổn phận của mình
- a nation that balances its budget, but never loses the balance of its values.
- một quốc gia cân bằng được ngân sách nhưng không bao giờ để mất sự cân bằng những giá trị của mình.
A nation where our grandparents have secure retirement and health care,
Một quốc gia nơi ông bà ta nghỉ hưu trong sự bảo đảm và được chăm sóc sức khoẻ,
and their grandchildren know we have made the reforms necessary to sustain those benefits for their time.
và cháu của họ sẽ biết được rằng chúng ta đã tiến hành những cải tổ cần thiết để thu về những lợi ích cho thời của chúng sau này.
Học câu