Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
And in this land of new promise, we will have reformed our politics so that the voice of the people will always speak louder than the din of narrow interests
Và ở mảnh đất của những hứa hẹn mới, chúng ta sẽ phải cải tổ lại chính trị để tiếng nói của những người luôn có tiếng vọng hơn những ồn ào từ những lợi ích hẹp hòi
- regaining the participation and deserving the trust of all Americans.
- lại được tham gia và giành được lòng tin mà họ xứng đáng có được từ tất cả những người Mỹ.
Fellow citizens, let us build that America, a nation ever moving forward toward realizing the full potential of all its citizens.
Hỡi những công dân yêu quý, hãy cùng kiến thiết nước Mỹ, một quốc gia hướng tới việc nhận ra toàn bộ tiềm năng của tất cả những công dân của nó.
Prosperity and power - yes, they are important, and we must maintain them.
Sự thịnh vượng và hùng mạnh - đúng, chúng rất quan trọng, và chúng ta phải giữ được chúng.
But let us never forget: The greatest progress we have made, and the greatest progress we have yet to make, is in the human heart.
Nhưng đừng bao giờ quên rằng: Bước tiến vĩ đại nhất chúng ta từng đạt được và bước tiến vĩ đại nhất chúng ta phải đạt được là trong trái tim con người.
In the end, all the world's wealth and a thousand armies are no match for the strength and decency of the human spirit.
Đến cuối cùng, tất cả của cải trên thế giới cùng một nghìn đội quân cũng không thể so với sức mạnh và khuôn phép trong tinh thần con người.
Thirty-four years ago, the man whose life we celebrate today spoke to us down there, at the other end of this Mall, in words that moved the conscience of a nation.
Ba mươi tư năm trước, người mà chúng ta đang kỷ niệm cả cuộc đời hôm nay đã nói với chúng ta ở dưới đó, ở phía cuối trung tâm này, bằng những lời lẽ lay động lương tâm của cả một quốc gia.
Like a prophet of old, he told of his dream that one day America would rise up and treat all its citizens as equals before the law and in the heart.
Như một lời tiên tri của người xưa, ông đã kể về giấc mơ của mình rằng một ngày nước Mỹ sẽ tiến lên và đối đãi với mọi công dân của mình một cách bình đẳng trước pháp luật và trong trái tim.
Martin Luther King's dream was the American Dream.
Ước mơ của Martin Luther King là một Giấc mơ nước Mỹ.
His quest is our quest: the ceaseless striving to live out our true creed.
Những gì ông theo đuổi cũng là những gì ta theo đuổi: Đấu tranh không ngừng nghỉ để sống đúng tín điều chân chính của mình.
Our history has been built on such dreams and labors.
Lịch sử của chúng ta đã được xây dựng lại trên những giấc mơ và nỗ lực như thế.
And by our dreams and labors we will redeem the promise of America in the 21st century.
Và bằng những giấc mơ cùng nỗ lực của mình, chúng ta sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa của nước Mỹ trong thế kỷ hai mốt.
To that effort I pledge all my strength and every power of my office.
Với nỗ lực đó, tôi xin lấy toàn bộ sức mạnh và quyền lực ở chức vụ của mình bảo đảm.
I ask the members of Congress here to join in that pledge.
Tôi đề nghị các thành viên Quốc hội ở đây cùng hứa.
The American people returned to office a President of one party and a Congress of another.
Người Mỹ đã quay trở lại với thời kỳ Tổng thống tới từ một đảng và Quốc hội của một đảng khác.
Surely, they did not do this to advance the politics of petty bickering and extreme partisanship they plainly deplore.
Chắc chắn, họ không làm điều này nhằm thúc đẩy những hoạt động cính trị như những tranh cãi tầm thường nhỏ mọn và tinh thần đảng phái cực đoan mà họ rõ ràng là lấy làm hối tiếc về nó.
No, they call on us instead to be repairers of the breach, and to move on with America's mission.
Không, thay vào đó, họ kêu gọi ta trở thành những người hàn gắn những bất hoà, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Mỹ.
America demands and deserves big things from us - and nothing big ever came from being small.
Nước Mỹ đòi hỏi và xứng đáng những điều lớn lao từ phía chúng ta - và không thứ gì lớn lao đến từ việc thu mình nhỏ lại.
Let us remember the timeless wisdom of Cardinal Bernardin, when facing the end of his own life.
Hãy nhớ lấy sự thông thái vĩnh cửu của Cardinal Bernardin khi đối mặt với phần cuối cuộc đời mình.
He said: "It is wrong to waste the precious gift of time, on acrimony and division."
Ông nói: “Phí phạm món quà thời gian vô giá vào những gay gắt và chia rẽ là sai trái.”
Fellow citizens, we must not waste the precious gift of this time.
Hỡi những công dân yêu quý, lần này, chúng ta không được lãng phí món quà quý giá nữa.
For all of us are on that same journey of our lives, and our journey, too, will come to an end.
Chúng ta ở trên cùng một hành trình sống và hành trình của chúng ta rồi cũng sẽ kết thúc.
But the journey of our America must go on.
Nhưng hành trình của nước Mỹ chúng ta phải tiếp tục.
And so, my fellow Americans, we must be strong, for there is much to do.
Và bởi vậy, hỡi những người Mỹ yêu quý của tôi, chúng ta phải mạnh mẽ, vì còn rất nhiều việc phải làm.
The demands of our time are great and they are different.
Những yêu cầu của thời đại chúng ta là rất nhiều và chúng khác biệt.
Let us meet them with faith and courage, with patience and a grateful and happy heart.
Hãy đương đầu với chùng bằng niềm tin và sự dũng cảm, với kiên nhẫn và một trái tim hàm ơn cùng sự vui vẻ.
Let us shape the hope of this day into the noblest chapter in our history.
Hãy biến hi vọng của hôm nay thành chương huy hoàng trong lịch sử của ta.
Yes, let us build our bridge.
Đúng, hãy xây cầu của mình.
A bridge wide enough and strong enough for every American to cross over to a blessed land of new promise.
Một chiếc cầu đủ rộng và đủ chắc chắn để mỗi người Mỹ có thể đi qua, tới miền đất lành của triển vọng mới.
May those generations whose faces we cannot yet see, whose names we may never know,
Mong rằng những thế hệ mà chúng ta còn chưa rõ mặt, những thế hệ mà có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết tên
say of us here that we led our beloved land into a new century with the American Dream alive for all her children;
sẽ nói về chúng ta ở nơi đây, nói rằng chúng ta đã dẫn dắt mảnh đất yêu quý của ta tiến vào một thế kỷ mới với Giấc mơ Mỹ sống mãi cho con cháu chúng;
with the American promise of a more perfect union a reality for all her people;
với lời hứa của Mỹ về một khối liên kết hoàn hảo hơn, một điều trở thành sự thật cho mọi người;
with America's bright flame of freedom spreading throughout all the world.
với ngọn lửa tự do sáng chói của Mỹ lan rộng trên toàn thế giới.
From the height of this place and the summit of this century, let us go forth.
Từ nơi cao này, và trên đỉnh của thế kỷ này, chúng ta hãy tiến lên phía trước.
May God strengthen our hands for the good work ahead - and always, always bless our America.
Cầu Chúa khiến đối tay của ta mạnh mẽ để làm tốt mọi việc phía trước - và luôn luôn, luôn luôn ban phước lành cho nước Mỹ.
Học câu