Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

BIOLOGY & MEDICINE 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

infant

/ˈɪn.fənt/

trẻ sơ sinh

infants, older children and adults

biology

/baɪˈɒl.ə.dʒi/

sinh vật học

bacteria

/bækˈtɪə.ri.ə/

vi khuẩn

cell

/sel/

(sinh vật học) tế bào

evolution

/ˌiː.vəˈluː.ʃən/

sự tiến hóa, tiến triển

Darwin's theory of evolution

female

/ˈfiː.meɪl/

(thuộc) phái nữ, cái

a female dog

germ

/dʒɜːm/

vi trùng, mầm bệnh

hereditary

/hɪˈred.ɪ.tər.i/

di truyền

hereditary beliefs

instinct

/ˈɪn.stɪŋkt/

bản năng

by (from) instinct

instinctive

/ɪnˈstɪŋk.tɪv/

do bản năng, theo bản năng

an instinctive reaction

male

/meɪl/

(thuộc) phái nam, nam giới, đực

nerve

/nɜːv/

dây thần kinh

organism

/ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm/

sinh vật

study the minute organisms in water

infancy

/ˈɪn.fən.si/

tuổi còn ẳm ngửa, tuổi còn nhỏ, tuổi thơ ấu

inherit

/ɪnˈher.ɪt/

thừa hưởng, kế thừa (gen, tính cách, bệnh...)

she inherited the land from her grandfather

plasma

/ˈplæz.mə/

huyết tương

Chọn tất cả