Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

BIOLOGY & MEDICINE 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

animal

/ˈæn.ɪ.məl/

động vật

calorie

/ˈkæl.ər.i/

ca lo

clinical

/ˈklɪn.ɪ.kəl/

(thuộc) khám và điều trị, lâm sàng

crop

/krɒp/

cây trồng, mùa màng

rice crop

ecology

/iˈkɒl.ə.dʒi/

sinh thái học

ecological

/ˌiː.kəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/

(thuộc) sinh thái

ecologist

/iˈkɒl.ə.dʒɪst/

nhà sinh thái học

hygienic

/haɪˈdʒiː.nɪk/

vệ sinh, hợp vệ sinh

hygienic conditions

nutrition

/njuːˈtrɪʃ.ən/

sự dinh dưỡng

sex

/seks/

giới tính

without distinction of age and sex

sibling

/ˈsɪb.lɪŋ/

anh chị em ruột

I have two brothers and a sister, three siblings in all

vision

/ˈvɪʒ.ən/

thị lực

within my field of vision

territory

/ˈter.ɪ.tər.i/

khu vực, vùng lãnh thổ (thuộc sở hữu)

occupying enemy territory

mature

/məˈtʃʊər/

trưởng thành

mature years

Chọn tất cả