Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

BIOLOGY & MEDICINE 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

diagnose

/ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/

chẩn đoán, kiểm tra

the doctor diagnosed measles

screen

/skriːn/

kiểm tra (có bệnh tật không)

a screen of trees

side-effect

/'saidifekt/

tác dụng phụ

surgery

/ˈsɜː.dʒər.i/

sự giải phẫu, sự phẫu thuật

plastic surgery

surgeon

/ˈsɜː.dʒən/

bác sĩ phẫu thuật

a heart surgeon

disorder

/dɪˈsɔː.dər/

sự rối loạn

with one's papers in disorder

fatal

/ˈfeɪ.təl/

chí tử, nguy hiểm đến tính mệnh

a fatal accident

fatality

/fəˈtæl.ə.ti/

tử vong

there have been ten swimming fatalities this summer

infect

/ɪnˈfekt/

làm nhiễm bệnh

the laboratory animals had been infected with the bacteria

infection

/ɪnˈfek.ʃən/

bệnh nhiễm trùng

infectious

/ɪnˈfek.ʃəs/

(y học) hay lây, lây nhiễm

mental

/ˈmen.təl/

(thuộc) tinh thần

this experience caused him much mental suffering

recover

/rɪˈkʌv.ər/

hồi phục, khỏi bệnh

recover what was lost

depression

/dɪˈpreʃ.ən/

bệnh trầm cảm

enzyme

/ˈen.zaɪm/

enzim

Chọn tất cả