Atomic

600 từ vựng toeic

Board Meeting & Committees : Họp Hội Đồng Ban Quản Trị & Ủy Ban

học từ vựng

0%

Từ cần học

agenda

/əˈdʒen.də/

nhật ký công tác, chương trình nghị sự

conclude

/kənˈkluːd/

chấm dứt, kết thúc, bế mạc; kết luận, quyết định

we concluded to go out (that we would go out)

goal

/ɡəʊl/

mục đích, mục tiêu; khung thành, cầu môn; bàn thắng, điểm

lengthy

/ˈleŋ.θi/

lâu, dài, dài dòng

lengthy negotiations

matter

/ˈmæt.ər/

nội dung, sự kiện, chủ đề, vấn đề, việc, chuyện

the root of the matter

periodically

/ˌpɪə.riˈɒd.ɪ.kəl.i/

định kỳ, thường kỳ, chu kỳ

priority

/praɪˈɒr.ə.ti/

‹quyền/sự› ưu tiên, được xét trước

Japan's priority [over other countries] in the field of microelectronics

progress

/ˈprəʊ.ɡres/

(n) ‹sự› tiến tới, tiến bộ, phát triển; ‹sự› tiến hành, tiến triển; (v) tiến tới, tiến triển

the walkers were making slow progress up the rocky path

waste

/weɪst/

(v) lãng phí; (n) sự lãng phí; đồ bỏ đi, đồ thải ra, đồ rác rưởi

an area of waste ground

Chọn tất cả