Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Where do the bubbles come from when you boil water?
Bong bóng đến từ đâu khi bạn đun nước sôi?
Water is a liquid. When it is heated, it moves around faster and faster.
Nước là một dạng chất lỏng. Khi nó được làm nóng, nó di chuyển xung quanh càng ngày càng nhanh.
When it starts to boil, the liquid turns into a gas. This gas is called water vapor.
Khi nước bắt đầu sôi, chất lỏng biến thành khí. Loại khí này được gọi là hơi nước.
This gas is lighter than the water around it. It rises to the top. Then it disappears into the air.
Loại khí này nhẹ hơn nước xung quanh nó nên nó nổi trên mặt nước. Sau đó nó sẽ tan trong không khí.
As the water gets hotter and hotter, it starts turning into gas very quickly.
Khi nước càng ngày càng nóng, nó bắt đầu biến thành khí rất nhanh.
A lot of bubbles form at the same time.
Rất nhiều bong bóng hình thành cùng một lúc.
All these bubbles try to escape at once.
Tất cả những bong bóng này đồng thời thoát ra ngoài.
The bubbles push the water out of the way and “jump” out. This is what we call “boiling water.”
Các bong bóng đẩy nước ra và "nhảy" ra ngoài. Chúng ta gọi hiện tượng này là "nước sôi"
More and more water turns into gas. More of it disappears into the air.
Ngày càng có nhiều nước biến thành khí này. Hơn nữa nó còn không tồn tại trong không khí.
After a while, every drop of the water will be gone.
Sau một thời gian, mỗi giọt nước sẽ biến mất.
Try it and see!
Hãy thử đun nước sôi và xem hiện tượng này nhé!
Học câu