17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

gas

khí

Xóa

disappear

biến mất

Xóa

escape

trốn thoát, thoát khỏi

Xóa

bubbles

bong bóng, bọt, tăm

Xóa

boil

đun sôi, sôi

Xóa

drop

giọt (nước, máu, thuốc...)

Xóa

vapor

hơi nước

Xóa

push

xô, đẩy

Xóa

quick

nhanh