Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

gas

/ɡæs/

khí

hydrogen and oxygen are gases

disappear

/ˌdɪs.əˈpɪər/

biến mất

the plane disappeared behind a cloud

escape

/ɪˈskeɪp/

trốn thoát, thoát khỏi

a lion has escaped from its cage

bubbles

/'bʌbl/

bong bóng, bọt, tăm

soap bubbles

boil

/bɔɪl/

đun sôi, sôi

drop

/drɒp/

giọt (nước, máu, thuốc...)

rain drops

vapor

/'veipər/

hơi nước

push

/pʊʃ/

xô, đẩy

give the door a push

quick

/kwɪk/

nhanh

quick to react

Chọn tất cả