Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
The British government normally announces changes in taxation once a year.
Mỗi năm một lần chính phủ Anh thường công bố những thay đổi về thuế khóa.
This usually happens in March when the Chancellor of the Exchequer reads his budget proposals in the House of Commons.
Điều này thường xảy ra vào tháng ba khi Bộ trưởng Tài chính tường trình các dự thảo ngân sách trước Hạ viện.
He outlines the changes in taxation which will balance government income and expenditure for the next year.
Ông vạch ra những thay đổi về thuế khóa nhằm điều tiết thu chi của nhà nước trong năm tới.
Sometimes the changes in indirect taxation take effect immediately.
Đôi khi những thay đổi về thuế gián thu có hiệu lực ngay lập tức.
Many people try to "beat the budget" by guessing which articles will increase in price,
Nhiều người cố gắng "ra tay trước ngân sách" bằng cách đoán những món hàng sẽ tăng giá
and buying them before the Chancellor makes his announcement.
và mua trước khi Bộ trưởng Tài chính loan báo.
Hello, darling. You're late.
Chào cưng. Trễ rồi.
Yes. I went to the garage to get some petrol.
Ừ. Anh đến ga ra mua một ít xăng.
But that only takes five minutes, doesn't it?
Nhưng chuyện đó chỉ mất 5 phút thôi phải không?
Not today. There was a queue halfway down the road.
Hôm nay thì không. Có một hàng người dài xếp sẵn đi mới nửa đường đã thấy rồi.
Really? Why? There isn't another oil crisis, is there?
Thật ư? Tại sao? Lại khủng hoảng dầu hỏa à?
No, no. They were all filling their tanks to beat the budget.
Không, không phải. Người ta đang đổ đầy bình xăng để ra tay trước ngân sách.
Everybody expects a big increase in tax on petrol. I bought ten gallons!
Ai cũng nghĩ rằng thuế đánh vào xăng sẽ tăng mạnh. Anh mua 10 galông (1 gallon = 4,5 lít).
It's said in the paper that they might increase taxes on electrical goods.
Báo nói rằng họ có thể tăng thuế đánh vào đồ điện.
Perhaps we should buy that new fridge/ freezer we were looking at. What do you think?
Có lẽ chúng ta nên mua cái tủ lạnh/tủ đông lạnh mới mà chúng ta đã xem. Anh có ý kiến gì không?
Yes, we need one anyway.
Ừ, dù gì chúng ta cũng cần một cái.
Can you get to the shop at lunchtime?
Vào giờ ăn trưa anh có thể ghé tiệm được không?
I'm afraid not.
E rằng không.
Look, we know how much it is. Why don't you write a cheque, and send Stuart to buy it?
Này, chúng ta đã biết giá. Sao em không ký séc rồi đưa cho Stuart đi mua?
All right. If you're sure we can afford it.
Được thôi. Nếu anh chắc là chúng ta có dủ tiền.
It was an Electrolux 1241, wasn't it?
Đó là loại tủ lạnh Electrolux 1241 phải không?
Send him to get it at the show-room in Highfield Road. They had it on special offer.
Bảo nó mua ở phòng trưng bày đường Highfield. Họ bán giá đặc biệt.
Stuart, switch on the television, will you?
Stuart, con bật truyền hình đi.
I want to hear the news about the budget.
Mẹ muốn nghe tin về ngân sách.
Right, Mum.
Dạ, thưa mẹ.
And here are the major points about today's budget again.
Và đây là các điểm chính về ngân sách được loan báo hôm nay.
In order to raise £60 million, the government proposes to increase the duty on tobacco.
Để có 60 triệu pound Anh, chính phủ dự tính tăng thuế đánh vào thuốc lá.
This will mean an increase of 15p on a packet of cigarettes, which should please anti-smoking campaigners.
Điều này có nghĩa là mỗi bao thuốc lá sẽ tăng 15 peni, điều đó sẽ làm hài lòng những người tham gia chiến dịch chống hút thuốc.
The Chancellor has also increased the duty on beer, wines, and spirits in order to raise an extra £400 million in revenue.
Bộ trưởng Tài chính cũng đã tăng thuế đánh vào bia, các loại rượu mùi và rượu mạnh nhằm thu thêm 400 triệu pound.
The government has also increased petrol tax by 15% so as to encourage energy saving.
Chính phủ cũng đã tăng thuế xăng 15% nhằm khuyến khích tiết kiệm năng lượng.
Value Added Tax has been reduced by 2% so as to stimulate the economy.
Thuế trị giá gia tăng được giảm 2% nhằm kích thích nền kinh tế.
This will mean that household goods - televisions, washing-machines, fridges, etc., will go down in price.
Điều này có nghĩa là các mặt hàng gia dụng như tivi, máy giặt, tủ lạnh, v.v... sẽ giảm giá.
Học câu