17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

government

chính quyền, chính phủ

Xóa

proposal

sự đề nghị, đơn kiến nghị

Xóa

budget

ngân quỹ, ngân sách

Xóa

stimulate

kích thích

Xóa

encourage

khuyến khích, khích lệ, cổ vũ

Xóa

electrical

[thuộc] điện