Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

BUSINESS & ECONOMICS 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

analyst

/ˈæn.ə.lɪst/

nhà phân tích

consultant

/kənˈsʌl.tənt/

cố vấn, chuyên viên tư vấn

consume

/kənˈsjuːm/

tiêu thụ

the car consumes a lot of fuel

consumer

/kənˈsjuː.mər/

người tiêu dùng, người tiêu thụ

producers and consumers

credit

/ˈkred.ɪt/

tín dụng

buy on credit

economist

/iˈkɒn.ə.mɪst/

nhà kinh tế học

goods

/gʊdz/

hàng hóa

stolen goods

import

/ɪmˈpɔːt/

nhập khẩu

cars imported from Japan

launch

/lɔːntʃ/

ra mắt (sản phẩm)

launch a blow (a satellite)

purchase

/ˈpɜː.tʃəs/

mua

I have some purchases to make in town

retail

/ˈriː.teɪl/

sự bán lẻ

retail price index

retailer

/ˈriː.teɪ.lər/

nhà bán lẻ, người bán lẻ

sector

/ˈsek.tər/

lĩnh vực, ngành

trade

/treɪd/

thương mại

a trade agreement

surplus

/ˈsɜː.pləs/

số thặng dư

surplus of food can be sold for cash

Chọn tất cả