Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

BUSINESS & ECONOMICS 3

học từ vựng

0%

Từ cần học

volunteer

/ˌvɒl.ənˈtɪər/

người tình nguyện

this work costs us nothing; it is all done by volunteers

asset

/ˈæs.et/

tài sản, của cải

good health is a great asset

capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

vốn, tiền vốn

demand

/dɪˈmɑːnd/

nhu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

department

/dɪˈpɑːt.mənt/

bộ, ban, gian

executive

/ɪɡˈzek.jə.tɪv/

uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban quản trị

possess executive ability

labour

/ˈleɪ.bər/

nhân công

manual labour

occupation

/ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/

nghề nghiệp

the occupation of a house by a family

sum

/sʌm/

số tiền, khoản tiền

do a sum in one's head

supply

/səˈplaɪ/

nguồn cung cấp

supply consumers with electricity

union

/ˈjuː.nj.ən/

công đoàn

the union of three towns into one

voluntary

/ˈvɒl.ən.tər.i/

tình nguyện

voluntary actions

workforce

/ˈwɜːk.fɔːs/

lực lượng lao động

workplace

/ˈwɜːk.pleɪs/

nơi làm việc

Chọn tất cả