Atomic

600 từ vựng toeic

Business Planning : Kế Hoạch Kinh Doanh

học từ vựng

0%

Từ cần học

address

/əˈdres/

địa chỉ, diễn văn, bài nói chuyện, tác phong nói chuyện, sự khôn khéo

tell me if you change your address

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ

to avoid the city centre, turn right here

demonstrate

/ˈdem.ən.streɪt/

bày tỏ, biểu lộ, cho thấy; chứng minh, giải thích

demonstrate the truth of a statement

develop

/dɪˈvel.əp/

phát triển, tiến triển, triển khai, mở rộng

in less than ten years, it develops from a seed into a full-grown tree

evaluate

/ɪˈvæl.ju.eɪt/

đánh giá, định giá; ước lượng

I can't evaluate his ability without seeing his work

gather

/ˈɡæð.ər/

tập hợp, tụ thập, thu thập; kết luận, suy ra

a crowd soon gathered

offer

/ˈɒf.ər/

(n) đề xuất, đề nghị, chào mời, chào hàng, dạm, hỏi, ướm; (v) đề nghị

the company has offered a high salary

primarily

/praɪˈmer.əl.i/

trước hết, đầu tiên; chính, chủ yếu, quan trọng nhất

the purpose of the programme is primarily educational

risk

/rɪsk/

nguy cơ, sự nguy hiểm, sự rủi ro

is there any risks of the bomb exploding?

strategy

/ˈstræt.ə.dʒi/

chiến lược, sự vạch kế hoạch hành động

military strategy

strong

/strɒŋ/

khỏe, mạnh, tốt, bền, kiên cố; đanh thép, kiên quyết; sôi nổi, nhiệt tình...

strong cloth

substitution

/ˌsʌb.stɪˈtʃuː.ʃən/

sự đổi, sự thay thế

Chọn tất cả