17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

description

bản mô tả

Xóa

substitution

sự thay thế

Xóa

strategy

chiến lược

Xóa

risk

rủi ro

Xóa

primarily

chủ yếu

Xóa

germ

mầm mống

Xóa

evaluate

đánh giá

Xóa

demonstrate

chứng minh

Xóa

avoid

tránh

Xóa

address

bài diễn văn

Xóa

opportunity

cơ hội

Xóa

gather

hái, lượm, thu thập

Xóa

develop

phát triển

Xóa

overspend

tiêu quá, bội chi