Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

chart

/tʃɑːt/

biểu đồ, bảng xếp hạng (âm nhạc)

bracelet

/ˈbreɪ.slət/

vòng tay

anniversary

/ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm

anniversary of someone's death

gold

/ɡəʊld/

vàng

coins made of solid gold

diamond

/ˈdaɪə.mənd/

kim cương

educational

/ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl/

liên quan tới giáo dục, có tính giáo dục, để giáo dục

he was visiting schools and other educational establishments in the area

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh

an intelligent child

Chọn tất cả