Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Canada is one of the largest countries in the world.
Canada là một trong những quốc gia rộng nhất trên thế giới.
It is located in the northern half of the continent of North America, above the United States.
Nó nằm ở nửa phía bắc của lục địa Bắc Mỹ, phía trên Hoa Kỳ.
Canada is divided into ten provinces and three territories, each of which is different from the others.
Canada được chia thành 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ, mỗi vùng khác nhau.
The province of British Columbia is located at the far western end of Canada.
Tỉnh British Columbia nằm ở cuối phía tây của Canada.
British Columbia stretches from the Pacific Ocean, at the west, to the Rocky Mountains, at the east.
British Columbia trải dài từ phía tây Thái Bình Dương đến phía đông dãy núi Rocky.
British Columbia contains the city of Vancouver, where two million people live.
British Columbia có thành phố Vancouver, nơi có hai triệu người sinh sống.
Most of the land of British Columbia is very mountainous, with vast forests covering the mountains.
Hầu hết vùng đất của British Columbia có nhiều núi, với những khu rừng rộng lớn bao phủ những ngọn núi.
In British Columbia, forestry is an important industry, providing wood for people around the world.
Tại British Columbia, lâm nghiệp là một ngành công nghiệp quan trọng, cung cấp gỗ cho toàn thế giới.
Moving east from British Columbia, the next provinces are Alberta, Saskatchewan, and Manitoba.
Di chuyển về phía đông từ British Columbia, các tỉnh tiếp theo là Alberta, Saskatchewan và Manitoba.
These are known as the prairie provinces, because they are mostly made of flat, grassy land called "prairie."
Đây được gọi là các tỉnh đồng cỏ, bởi vì chúng chủ yếu được hình thành từ nền đất bằng phẳng, vùng đất có cỏ mọc được gọi là "đồng cỏ".
Alberta is the province where the flat prairie meets the tall and beautiful Rocky Mountains.
Alberta là tỉnh mà nơi có đồng cỏ nối liền với dãy núi Rocky cao và đẹp.
In Alberta, there are many fields where oil and gas are found, and there are also many farms where cattle are raised.
Ở Alberta, có nhiều lĩnh vực tìm thấy dầu và khí đốt, và cũng có nhiều trang trại nuôi gia súc.
Saskatchewan is the Canadian province that grows the most wheat.
Saskatchewan là tỉnh Canada trồng lúa mì nhiều nhất.
Wheat from Saskatchewan is sent around the world to make bread and pasta for many people.
Lúa mì từ Saskatchewan được xuất khẩu đi khắp thế giới để làm bánh mì và mì ống cho mọi người.
Manitoba is the other prairie province.
Manitoba là tỉnh đồng cỏ khác.
Its largest city, Winnipeg, is about halfway between the Pacific and Atlantic oceans.
Thành phố lớn nhất của nó, Winnipeg, nằm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Winnipeg has the coldest winters of any large city in the world, with temperatures sometimes reaching -40 degrees Celsius!
Winnipeg có mùa đông lạnh nhất trong tất cả thành phố lớn trên thế giới, với nhiệt độ đôi khi đạt tới âm 40 độ C!
Moving east, the next province is Ontario.
Di chuyển về phía đông, tỉnh tiếp theo là Ontario.
The land in the northern part of Ontario is very rocky and contains many thousands and thousands of lakes.
Vùng đất ở phía bắc Ontario có nhìu núi đá và chứa hàng ngàn, hàng ngàn hồ nước.
Many mines are found in northern Ontario.
Nhiều mỏ khoáng sản được tìm thấy ở miền bắc Ontario.
In the southern part of Ontario, there is good farmland, and there are also many cities where factories produce cars and steel.
Ở phía nam của Ontario, có đất nông nghiệp màu mỡ, và cũng có nhiều thành phố nơi các nhà máy sản xuất ô tô và thép.
Ontario contains Canada's largest city, Toronto, as well as the capital city of Canada--Ottawa.
Ontario chứa thành phố lớn nhất Canada, Toronto, cũng như thủ đô Canada - Ottawa.
In the southern part of Ontario are four of the largest lakes in the world, known as the Great Lakes.
Ở phía nam của Ontario là bốn trong số các hồ lớn nhất trên thế giới, được gọi là Great Lakes.
Next to Ontario is the province of Quebec.
Bên cạnh Ontario là tỉnh Quebec.
Unlike the other provinces, where most people speak English, most of the people in Quebec speak French.
Không giống như các tỉnh khác, nơi mà hầu hết mọi người nói tiếng Anh, ở Quebec hầu hết mọi người đều nói tiếng Pháp.
The capital of Quebec is called Quebec City, and this is one of the oldest cities in North America.
Thủ đô của Quebec được gọi là Thành phố Quebec, và đây là một trong những thành phố lâu đời, cổ kính nhất ở Bắc Mỹ.
Quebec City contains many buildings that are hundreds of years old.
Thành phố Quebec có nhiều tòa nhà hàng trăm năm tuổi.
Also in the province of Quebec is the city of Montreal.
Cũng tại tỉnh Quebec là thành phố Montreal.
Of all the French-speaking cities in the world, only Paris is larger than Montreal!
Trong số tất cả các thành phố nói tiếng Pháp trên thế giới, chỉ Paris lớn hơn Montreal!
In the eastern part of Canada are the Atlantic provinces, which are next to the Atlantic Ocean.
Ở phía đông của Canada là các tỉnh Đại Tây Dương, nằm cạnh Đại Tây Dương.
These provinces are New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and Newfoundland.
Các tỉnh này là New Brunswick, Nova Scotia, Đảo Prince Edward và Newfoundland.
In the Atlantic provinces, fishing is an important industry.
Ở các tỉnh Đại Tây Dương, nghề đánh cá là một ngành quan trọng.
Tourism is also important as many people come to see the beauty of these provinces.
Du lịch cũng rất quan trọng vì nhiều người đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tỉnh này.
The people in these provinces are said to be the friendliest in Canada.
Người dân ở các tỉnh này được cho là thân thiện nhất ở Canada.
In the far north of Canada are the three territories that lie beside the Arctic Ocean: Yukon, Northwest Territories, and Nunavut.
Ở phía bắc xa Canada là ba vùng lãnh thổ nằm cạnh Yukon Bắc cực, Lãnh thổ Tây Bắc và Nunavut.
Many of the people in these territories are the Native people of Canada, known as the Indians and the Inuit.
Nhiều người trong những vùng lãnh thổ này là người bản địa của Canada, được gọi là người Ấn Độ và người Inuit.
The northern areas have very cold, dark winters.
Các khu vực phía bắc có mùa đông rất lạnh và tối.
The summer is short, but the days are very long and bright.
Mùa hè là ngắn, nhưng những ngày rất dài và tươi sáng.
Học câu