Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa

territories

/'terətri/

lãnh thổ

occupying enemy territory

located

/ləʊ'keit/

xác định vị trí; định vị

locate a town on a map

western

/ˈwes.tən/

[thuộc] phương tây

a western city

stretches

/stret∫/

giăng ra, căng ra, giãn ra, vươn ra, duỗi ra

stretch a rope across a path

mountainous

/ˈmaʊn.tɪ.nəs/

[có] lắm núi

forestry

/ˈfɒr.ɪ.stri/

lâm học

grassy

/ˈɡrɑː.si/

có cỏ, đầy cỏ

a grassy meadow

prairie

/ˈpreə.ri/

đồng cỏ

farms

/fɑ:m/

trại, nông trại; trang trại

we've lived on this farm for twenty years

wheat

/wiːt/

lúa mì (cây, hạt)

a field of wheat

bread

/bred/

bánh mì

a loaf of bread

temperatures

/'temprət∫ə[r]/

nhiệt độ

mines

/main/

khoáng sản

this book is mine

tourism

/ˈtʊə.rɪ.zəm/

sự du lịch

Chọn tất cả