Mục lục:

A. Tình huống:

Tom và An đang đi bộ đến trường.

(Tom and An are walking to their school.)

Tom:"Nếu tớ mà qua bài kiểm tra cuối này, tớ sẽ đãi cậu cả một cái bánh to."

(If i pass the final exam, i will treat you to a big cake)

An:"Thật á?"

(Really?)

If i pass the final exam, i will treat you to a big cake là câu điều kiện loại 1, việc Tom sẽ vượt qua bài kiểm tra là việc có thể xảy ra trong tương lai.

B. Công thức

Công thức:

 If + S + V (hiện tại), S + will/can/may + V (nguyên mẫu)

If I tell her everything, she will know how much I love her.

Nếu tôi nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào.

If it rains, we will not go to the cinema.

Nếu trời mưa chúng tôi sẽ không đi đến rạp chiếu phim nữa.

C. Cách dùng

Câu điều kiện loại 1 dùng để cảnh báo hoặc đe dọa

If you come in, he will kill you.

Nếu bạn bước vào đó, hắn sẽ giết bạn.

Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

If I get up early in the morning, I will go to school on time.

Nếu tôi dậy sớm vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học đúng giờ.

If I find her address, I’ll send her an invitation.

Nếu tôi tìm được địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ gửi lời mời tới cô ấy.

Câu điều kiện loại 1 có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý:

If you need a ticket, I can get you one.

Nếu bạn cần mua vé, tôi có thể mua dùm bạn một cái.

If you want to see that movie, we can go together.

Nếu bạn muốn xem bộ phim đó, ta có thể đi cùng nhau.

D. Một số trường hợp đặc biệt

Đôi khi có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề.

Cách dùng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động xảy ra theo sau sự việc khác.

If David has any money, he spends it.

Nếu David có đồng nào, anh ấy sẽ tiêu đồng ấy.

Có thể sử dụng “will” trong mệnh đề IF khi chúng ta đưa ra yêu cầu

If you’ll wait a moment, I’ll find someone to help you.

Nếu bạn đợi một lát, tôi sẽ tìm người giúp bạn.

Có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (chẳng hạn như “are doing”) hoặc hiện tại hoàn thành ( chẳng hạn như “have done”) trong mệnh đề IF

If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean.

Nếu chúng ta muốn có nhiều khách tham quan thì bảo tàng cần thật sạch sẽ.