Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

CELEBRATIONS - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

crop

/krɒp/

mùa màng, vụ mùa

rice crop

snake

/sneɪk/

rắn

throat

/θrəʊt/

cổ họng, cuống họng

grab somebody by the throat

cauliflower

/ˈkɒl.ɪˌflaʊ.ər/

súp lơ

fry

/fraɪ/

khoai tây chiên

fried chicken

onto

/ˈɒn.tu/

về phía trên, lên trên

get onto a horse

floor

/flɔːr/

sàn nhà

there weren't enough chairs so I had to sit on the floor

meaningful

/ˈmiː.nɪŋ.fəl/

đầy ý nghĩa, có ý nghĩa

thrive

/θraɪv/

thịnh vượng, phát đạt

a thriving industry

flu

/fluː/

bệnh cảm cúm

overthrow

/ˌəʊ.vəˈθrəʊ/

lật đổ

the rebels tried to overthrow the government

overflow

/ˌəʊ.vəˈfləʊ/

tràn ra

your bath is overflowing

evil

/ˈiː.vəl/

(thuộc) ma quỷ, ác quỷ

evil thoughts

Chọn tất cả