17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

agrarian

thuộc về nghề nông, nông dân

Xóa

banner

biểu ngữ

Xóa

grand

hoành tráng, quan trọng

Xóa

firework

pháo hoa

Xóa

decorate

trang trí, trang hoàng

Xóa

pagoda

chùa chiền