Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

CELEBRATIONS - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

agrarian

/əˈɡreə.ri.ən/

thuộc về nghề nông, nông dân

an agrarian reform

banner

/ˈbæn.ər/

biểu ngữ

the marchers carried banners with the words “We want work” in large letters

grand

/ɡrænd/

hoành tráng, quan trọng

it's not a very grand house, just a little cottage

firework

/ˈfaɪə.wɜːk/

pháo hoa

decorate

/ˈdek.ə.reɪt/

trang trí, trang hoàng

decorate a Christmas tree with coloured lights

pagoda

/pəˈɡəʊ.də/

chùa chiền

Chọn tất cả