Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

CELEBRATIONS - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

entertainment

/en.təˈteɪn.mənt/

sự giải trí, trò tiêu khiển

the entertainment of a group of foreign visitors

pray

/preɪ/

cầu mong, cầu nguyện

the priest prayed for the dying man

envelope

/ˈen.və.ləʊp/

bao thư, phong bì

writing-paper and envelopes

tomato

/təˈmɑː.təʊ/

cà chua

comment

/ˈkɒm.ent/

lời nói, lời nhận xét, lời bình luận

make comments on an event

goods

/gʊdz/

hàng hóa

stolen goods

plum

/plʌm/

quả mận

festival

/ˈfes.tɪ.vəl/

lễ hội

Christmas and Easter are Christian festivals

excitement

/ɪkˈsaɪt.mənt/

sự phấn khích, sự hứng thú, sự nô nức

the news caused great excitement

luck

/lʌk/

vận may, sự may mắn

good luck

positive

/ˈpɒz.ə.tɪv/

tích cực, lạc quan, tốt đẹp

we have no positive proof of his guilt

polite

/pəˈlaɪt/

lịch sự, lễ phép

a polite child

ripe

/raɪp/

chín

are the apples ripe enough to eat yet?

Chọn tất cả