Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

CELEBRATIONS - SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

turkey

/ˈtɜː.ki/

gà tây

a slice of roast turkey

mask

/mɑːsk/

mặt nạ

a masked robber

roast

/rəʊst/

quay, nướng

roast a chicken

parade

/pəˈreɪd/

diễu hành

a drill parade

harvest

/ˈhɑː.vɪst/

vụ thu hoạch, vụ mùa, mùa gặt

chocolate

/ˈtʃɒk.lət/

sô cô la

a chocolate biscuit

Chọn tất cả