Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I need to check my messages.
Mình cần phải kiểm tra tin nhắn.
How are you going to do that? We are in the middle of the freeway!
Cậu kiểm tra như thế nào? Chúng ta đang ở trên đường cao tốc mà!
I’m going to use my cell phone. Haven’t you ever done that?
Mình sẽ sử dụng điện thoại di động của mình. Cậu chưa bao giờ dùng nó à?
No. I just use my cell phone to talk to other people.
Chưa, mình chưa dùng. Mình chỉ sử dụng điện thoại di động để nói chuyện với mọi người.
Now you can also use a cell phone to send and receive short text messages. It’s very useful.
Bây giờ cậu cũng có thể sử dụng điện thoại di động để gửi và nhận tin nhắn văn bản ngắn. Cái này rất hữu ích.
How do you send a message that way?
Cậu gửi tin nhắn bằng cách nào?
I just use the keys on the phone to type a short message. Then I press the “send” button. It’s cheaper than making a phone call.
Mình chỉ sử dụng các phím trên điện thoại để nhập một đoạn tin nhắn ngắn. Sau đó, mình nhấn nút "gửi". Gửi tin nhắn rẻ hơn gọi điện thoại đấy.
That’s a great idea! You can save both time and money that way.
Đó là một ý hay đấy! Bằng cách này cậu có thể tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc.
Right. All my friends usually send me text messages now.
Đúng vậy. Bây giờ tất cả bạn bè của mình thường gửi tin nhắn cho mình.
Thanks for telling me about this. I’ll have to try it!
Cảm ơn vì đã nói với mình về điều này. Mình sẽ thử dùng tính năng này.
You’re welcome. I think you’ll find it useful.
Không có gì. Mình nghĩ cậu sẽ nhận ra nó hữu dụng đấy.
Học câu