17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

messages

tin nhắn, thư tín, điện, thông báo, thông điệp

Xóa

useful

có ích, dùng được

Xóa

receive

nhận, lĩnh, thu

Xóa

middle

ở giữa

Xóa

check

kiểm tra, kiểm soát

Xóa

press

nhấn, ấn, ép, nén