Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Improver)

CHANGE

học từ vựng

0%

Từ cần học

adapt

/əˈdæpt/

thích nghi (cách dùng mới; tình huống)

this machine has been specially adapted for use underwater

adjustment

/əˈdʒʌst.mənt/

sự điều chỉnh

I've made minor adjustments to the plan

alter

/ˈɒl.tər/

(tính chất) thay đổi, biến đổi, đổi

I didn't recognize him because he had altered so much

alternate

/ˈɒl.tə.neɪt/

thay phiên, luân phiên

a pattern of alternate circles and squares

breakthrough

/ˈbreɪk.θruː/

bước đột phá

conversion

/kənˈvɜː.ʃən/

sự chuyển đổi

the conversion of pounds into dollars

development

/dɪˈvel.əp.mənt/

sự phát triển

the healthy development of children

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

trao đổi, đổi

exchange of prisoners of war

extension

/ɪkˈsten.ʃən/

sự kéo dài, sự mở rộng

the extension of the garden will take several weeks

modify

/ˈmɒd.ɪ.faɪ/

sửa đổi, điều chỉnh

the union has been forced to modify its position

reverse

/rɪˈvɜːs/

ngược lại, trái lại

reverse processes

reversal

/rɪˈvɜː.səl/

sự thay đổi hoàn toàn, sự đảo lộn, sự lật ngược

a dramatic reversal of her earlier decision

revision

/rɪˈvɪʒ.ən/

sự sửa lại, sự chỉnh sửa

that book needs a lot of revision

substitute

/ˈsʌb.stɪ.tʃuːt/

thay thế

the manager was unable to attend but sent his deputy as a substitute

transfer

/trænsˈfɜːr/

chuyển, di chuyển

the head office has been transferred from Hanoi to Haiphong

transform

/trænsˈfɔːm/

thay đổi, biến đổi hoàn toàn

in only 20 years the country has been transformed into an advanced industrial power

vary

/ˈveə.ri/

khác nhau với, khác với

these fish vary in weight from 3lb to 5lb

variation

/ˌveə.riˈeɪ.ʃən/

sự thay đổi, sự biến đổi

a variation in colour

variable

/ˈveə.ri.ə.bəl/

nhân tố, yếu tố

variable weather

breakaway

/ˈbreɪ.kə.weɪ/

ly khai, tách khỏi

a breakaway from the Tory party

Chọn tất cả