17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

grasshoppers

châu chấu

Xóa

herd

bầy, đàn

Xóa

cattle

gia súc; trâu bò