Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

CHEMISTRY

học từ vựng

0%

Từ cần học

agent

/ˈeɪ.dʒənt/

(hóa học) tác nhân, chất

atomic

/əˈtɒm.ɪk/

(thuộc) nguyên tử

atomic physics

compound

/ˈkɒm.paʊnd/

(hoá học) hợp chất

crystal

/ˈkrɪs.təl/

tinh thể

dilution

/daɪˈluː.ʃən/

sự làm loãng, sự pha loãng

insoluble

/ɪnˈsɒl.jə.bəl/

không hoà tan được

molecule

/ˈmɒl.ɪ.kjuːl/

(hoá học) phân tử

heterogeneous

/ˌhet.ər.əˈdʒiː.ni.əs/

hỗn hợp, không đồng nhất, khác thể

the heterogeneous population of the USA

homogeneous

/ˌhɒm.əˈdʒiː.ni.əs/

đồng nhất, đồng đều, thuần nhất

viscous

/ˈvɪs.kəs/

dẻo, dính

viscous mud

isotope

/ˈaɪ.sə.təʊp/

chất đồng vị

ductile

/ˈdʌk.taɪl/

(kim loại) dễ kéo sợi

Chọn tất cả