Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Next, please.
Xin mời người kế tiếp.
I'd like to cash this cheques, please.
Xin làm ơn cho tôi rút tiền mặt ngân phiếu này.
Yes, madam... £30.
Thưa bà vâng... 30 pao.
Oh! You haven't signed it yet, madam.
Ồ! bà chưa ký tên, thưa bà.
Haven't I? Oh, I'm terribly sorry... here you are.
Thế à? Xin lỗi... đây, thưa ông.
Thank you. How would you like the money?
Cám ơn bà. Bà muốn lấy loại tiền nào?
Four fives and ten ones, please.
Cho tôi 4 tờ 5 pao và 10 tờ 1 pao.
I'd like to change these francs, please.
Cho tôi đổi những đồng franc này
Yes, sir. How many francs have you got?
Thưa ông vâng. Ông có bao nhiêu franc?
200. What's the rate of exchange, please?
200. Hối suất hôm nay ra sao vậy cô?
The current rates are on the notice board, sir.
Có ghi trên bảng thông báo đó, thưa ông.
I'd like to buy this... but I haven't got enough cash with me.
Tôi muốn mua món hàng này... nhưng lại không mang tiền mặt theo.
Do you take travelers cheques?
Bà có lấy chi phiếu du lịch không?
Certainly, sir.
Ðược, thưa ông.
Good. How much is that?
Tốt quá. Giá bao nhiêu vậy.
It's £30.
30 pao.
What's the exchange rate?
Hối suất hôm nay ra sao?
Oh I'm not sure, sir... I'll go and check.
Thưa ông tôi cũng không rõ. Ðể tôi xem lại.
Good morning. Can I help you?
Chào ông. Ông cần chi ạ?
Yes. My name's Davies. I'm expecting some money from my bank in Toronto.
Vâng, tôi tên là Davies. Tôi đang chờ lĩnh một ít tiền do nhà băng của tôi ở Toronto gửi đến.
By post, cable, or telex, sir?
Gửi bằng thư, điện tín hay là telex, thưa ông?
By telex.
Bằng telex.
Let me see. Ah, yes. Davies. £200 from the Royal Bank of Canada, Toronto.
Ðể tôi xem thử. Ư, vâng. Davies. 200 pao từ ngân hàng Hoàng Gia Canada ở Toronto gửi đến.
Have you got any identification, sir?
Ông có giấy tờ chứng minh gì không?
Well, I haven't got my passport, but I've got my driving licence.
Tôi không có hộ chiếu, nhưng tôi có bằng lái xe.
Will that be all right?
Như vậy có được không cô?
Yes, sir. That'll be all right.
Ðược rồi thưa ông. không sao đâu.
Học câu