17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

exchange

đổi

Xóa

rate

tỷ lệ

Xóa

identification

giấy tờ chứng minh thân phận

Xóa

bank

ngân hàng