Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

history

/ˈhɪs.tər.i/

sử, sử học

my history teacher

expanding

/ik'spænd/

thở ra, phồng ra

a tyre expands when you pump air into it

transportation

/ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/

(Mỹ) như transport

transportation costs

countryside

/ˈkʌn.tri.saɪd/

nông thôn, miền quê

distances

/'distəns/

khỏang cách, quãng đường

a good cyclist can cover distances of over a hundred miles a day

railroads

/'reilrəʊd/

như railway

mountains

/'maʊntin/

núi

relatives

/'relətiv/

tương đối

live in relative comfort

employers

/im'plɔiə[r]/

ông chủ

unsafe

/ʌnˈseɪf/

không an toàn, không chắc chắn; nguy hiểm

constructing

/kən'strʌkt/

xây dựng (nhà cửa…)

accidents

/'æksidənt/

tai nạn

be killed in a car accident

strangers

/'streindʒə[r]/

người lạ

I'd met Ban before, but his friend was a total (complete) stranger to me

immigration

/ˌɪm.ɪˈɡreɪ.ʃən/

sự nhập cư

illegal

/ɪˈliː.ɡəl/

bất hợp pháp, trái luật

eventually

/ɪˈven.tʃu.ə.li/

cuối cùng, rốt cuộc

he fell ill and eventually died

unfair

/ʌnˈfeər/

bất công

unfair treatment

enriched

/in'rit∫/

làm giàu, làm giàu thêm

a nation enriched by the profit from tourism

prominent

/ˈprɒm.ɪ.nənt/

lồi lên, nhô ra

prominent cheek-bones

Chọn tất cả