Giả lập hội thoại


Nói trước

Hey, Devi, have you thought about where would you like to go to dinner on Friday for your birthday?

Devi, cậu có ý kiến gì về địa điểm nơi mà cậu muốn đi ăn tối vào thứ Sáu cho sinh nhật của cậu không?

Nói sau

I am not sure. I don't know that many restaurants around here.

Mình không chắc lắm. Mình không biết nhiều nhà hàng quanh đây.

Nói trước

You know, we could look online at the local Internet sites.

Cậu biết đấy, chúng mình có thể xem trực tuyến tại các trang Internet địa phương.

Nói sau

Good. Let's take a look!

Đúng đấy. Chúng ta hãy xem đi!

Nói trước

What kind of food would you like?

Cậu thích đồ ăn gì cho sinh nhật của cậu?

Nói sau

I enjoy Thai or Japanese the best.

Mình thấy đồ ăn Thái và đồ ăn Nhật là tốt nhất.

Nói trước

This one, Shogun, looks good.

Nhà hàng này, Shogun, có vẻ được đấy.

Nói sau

Oh yes, I've heard of that one. Everyone I've spoken with says that it is great!

Ồ vâng, mình đã nghe về nhà hàng này rồi. Tất cả mọi người nói với mình rằng nhà hàng này rất tuyệt vời

Nói trước

Would you like to go there then?

Cậu có muốn đến đó không?

Nói sau

I think that that would be a really good choice! Let's call and make a reservation.

Mình nghĩ rằng đó sẽ là một lựa chọn thực sự đúng đắn! Hãy gọi điện thoại và đặt chỗ trước.