Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

birthday

/ˈbɜːθ.deɪ/

ngày sinh, sinh nhật

a birthday present

reservation

/ˌrez.əˈveɪ.ʃən/

sự dành trước, sự giữ trước (phòng, chỗ ngồi…); chỗ dành trước

a hotel reservation

restaurant

/ˈres.trɒnt/

hàng ăn, tiệm ăn

food

/fuːd/

thức ăn; thực phẩm

we cannot survive for long without food and drink

Chọn tất cả