Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good afternoon, madam.
Xin chào, quý bà.
Can I help you?
Tôi có thể giúp gì ạ?
Yes, I'm looking for a pet for my son.
Vâng, tôi đang tìm một thú cưng cho con trai tôi.
Can you suggest anything?
Ông có gợi ý gì không?
What kind of pet does he want?
Cậu bé muốn thú cưng loại nào?
A traditional pet... a cat... or a dog, or something unusual?
Một thú nuôi truyền thống... một chú chó... một chú mèo? Hay con nào lạ lạ?
Well, he'd like a snake or crocodile, but he isn't going to get one.
Ôi, nó thích một con rắn hay cá sấu ấy nhưng nó sẽ không có được đâu.
We've got a nice Alsatian dog at the moment.
Chúng tôi đang có một chú chó Alsatian rất đẹp.
An Alsatian? Did you say "an Alsatian"?
Một con Alsatian? Anh vừa mới nói "một con Alsatian" à?
Oh no, I've read about them in the paper, they're very big and savage.
Ồ không đâu. Tôi đã đọc về chúng trên báo rồi, chúng rất lớn và hung dữ.
Oh, no, madam. They aren't as savage as some dogs.
Ồ, không, thưa bà. Chúng không hung dữ như một vài loại chó khác đâu.
Really?
Thật ư?
Oh, yes. Last week we had a small dog.
Ồ, đúng vậy. Tuần trước chúng tôi có một con chó nhỏ.
It was only as big as your handbag, but it was as savage as a tiger...
Nó chỉ to bằng túi xách của bà thôi nhưng dữ như một con hổ...
It bit me three times!
Nó cắn tôi ba lần đấy!
Perhaps not a dog, then.
Có lẽ, thôi lấy chó vậy.
How about a cat?
Một chú mèo thì sao?
A cat? Hmm... they aren't as friendly as dogs, are they?
Mèo à? Hmm... Chúng không được thân thiện như chó, phải không nhỉ?
No, but they don't eat as much as dogs either.
Không, nhưng chúng cũng không ăn nhiều như chó.
And they're very clean. They wash themselves very day.
Với lại bọn chúng rất sạch. Chúng tự làm sạch mình mỗi ngày.
Hmm...
Hmm...
Or how about a bird?
Hay là một chú chim?
A parrot or a budgie? We've got both.
Một con vẹt hoặc yến phụng chẳng hạn? Chúng tôi có cả hai.
Which do you recommend?
Anh đề xuất con nào?
Well, budgies aren't as easy to train and they never speak as well as parrots.
Ồ, yến phụng thì không dễ để dạy dỗ với lại chúng không bao giờ nói được tốt như vẹt.
Yes, but budgies don't need as much space as parrots, do they?
Đúng, nhưng yến phụng không cần nhiều không gian như vẹt nhỉ?
That's true. Budgies are very popular because they're so easy to keep.
Phải. Yến phụng rất phổ biến vì chúng dễ nuôi.
Yes... but they're a bit noisy, aren't they?
Phải rồi... Nhưng chúng có chút ồn ào phải không?
I want a quiet pet.
Tôi thích một thú nuôi yên tĩnh.
A quiet pet?
Một thú nuôi yên tĩnh à?
Well, how about a goldfish?
Vậy, cá vàng thì sao?
There's nothing as quiet as a goldfish.
Không có con gì lại yên lặng hơn một chú cá vàng.
Học câu