Atomic

IELTS

CITY LIFE

học từ vựng

0%

Từ cần học

commuter

/kəˈmjuː.tər/

người đi làm bằng vé tháng (tàu, xe)

congestion

/kən'dʤestʃn/

sự ùn tắc, sự tắc nghẽn (đường sá,...)

a congestion of the traffic

traffic

/ˈtræf.ɪk/

giao thông, phương tiện giao thông

there's usually a lot of traffic at this time of day

resident

/ˈrez.ɪ.dənt/

cư dân

the town's resident population

report

/rɪˈpɔːt/

báo cáo, tường trình

report [on] progress made

deport

/dɪˈpɔːt/

trục xuất

he was convicted of drug offences and deported

visa

/ˈviː.zə/

thị thực

entry (transit, exit) visas

infrastructure

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/

cơ sở hạ tầng

transport

/ˈtræn.spɔːt/

chuyên chở, vận chuyển

transport goods by lorry

rail

/reɪl/

đường ray, đường xe lửa

hold the handrail for safety

pioneering

/ˌpaɪəˈnɪə.rɪŋ/

đi tiên phong, đi đầu

they were pioneers in space

historic

/hɪˈstɒr.ɪk/

có tính chất lịch sử; được ghi vào lịch sử

this is a (an) historic occasion

warfare

/ˈwɔː.feər/

cuộc xung đột, cuộc đấu tranh

chemical warfare

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, giảm bớt, hạ

reduce speed

evacuate

/ɪˈvæk.ju.eɪt/

di tản, sơ tán, di cư

the children were evacuated to the country when the city was being bombed

skilled

/skɪld/

lành nghề, có tay nghề cao, kinh nghiệm

a skilled job

neighbourhood

/ˈneɪ.bə.hʊd/

khu phố

she is liked by the whole neighbourhood

cause

/kɔːz/

sinh ra, gây ra, gây nên

police are investigating the causes of the explosion

illegal

/ɪˈliː.ɡəl/

bất hợp pháp

Chọn tất cả