17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

seriously

Nghiêm túc á?

Xóa

reality

thực tế

Xóa

resolve

giải, giải quyết, xử lý

Xóa

riddles

câu đố, lời đánh đố

Xóa

suggest

gợi ý, đề nghị

Xóa

paintball

trò chơi súng sơn

Xóa

plan

lên kế hoạch

Xóa

board game

trò chơi cờ bàn