Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Mr and Mrs Kent are old age pensioners.
Ông bà Kent là những người hưu trí.
They go to the shops every Saturday.
Thứ bảy nào họ cũng đi mua sắm.
They have to walk up a very steep hill between their house and the shops.
Họ phải đi lên một sườn dốc giữa nhà của họ và cửa hàng.
They both walk slowly.
Cả hai đều đi rất chậm.
Mr Kent always has to wait for his wife at the top of the hill,
Ông Kent luôn phải chờ vợ của ông trên đỉnh dốc
because Mrs Kent walks more slowly than Mr. Kent.
vì bà Kent thường đi chậm hơn ông.
Diana and Margaret work in the same office.
Diana và Margaret làm việc cùng cơ quan.
They're both good typists because they type carefully.
Cả hai đều là thư ký đánh máy giỏi vì họ đánh rất cẩn thận.
Diana never makes a mistake and Margaret rarely makes a mistake.
Diana không hề phạm lỗi còn Margaret thì ít khi phạm lỗi.
Diana types more carefully than Margaret.
Diana đánh máy cẩn thận hơn Magaret.
Some drivers occasionally have accidents,
Một vài tài xế đôi khi gặp tai nạn,
but Alan and David are very careless drivers.
thế nhưng Alan và David là những tài xế bất cẩn.
Alan has already had two accidents this year,
Năm nay Alan đã gây hai tai nạn,
and David has had a lot.
còn David thì nhiều lắm.
David drives even more carelessly than Alan.
David lái xe còn bất cẩn hơn Alan.
Both Carlos and Miguel are good students.
Cả Carlos và Miguel đều là học sinh giỏi.
They speak English well, but Miguel has spent a year in England,
Họ nói tiếng Anh giỏi, nhưng Miguel đã ở một năm tại Anh,
so he speaks English better than Carlos.
cho nên anh ấy nói tiếng Anh giỏi hơn Carlos.
Tyneside United and Humber Rovers are both near the bottom of the Fourth Division.
Tyneside United và Humber Rovers hiện đang xếp hạng gần cuối bảng 4.
The football season has nearly finished, and Tyneside have won only one match.
Mùa bóng gần kết thúc mà Tyneside chỉ thắng được mỗi một trận.
They've played very badly.
Họ chơi rất tệ.
Humber Rovers haven't won a match yet, and they haven't scored a goal.
Nhưng Humber Rover thì chưa thắng trận nào và chưa ghi được bàn nào.
Humber have played even worse than Tyneside.
Humber Rover còn tệ hơn Tyneside.
Tony and Jim work for a construction company.
Tony và Jim đều làm việc cho Công ty xây dựng.
They're very hard workers.
Họ là những công nhân rất chăm chỉ.
They work about twelve hours a day.
Trong một ngày họ làm việc khoảng 12 tiếng.
Tony often works at weekends.
Tony thường làm việc vào những ngày cuối tuần.
He earns more money than Jim because he works harder than Jim.
Anh ấy kiếm được tiền nhiều hơn Jim vì anh ta làm việc vất vả hơn.
Học câu