Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

COMPETITION - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

representative

/ˌrep.rɪˈzen.tə.tɪv/

người đại diện, đại biểu

are your opinions representative of those of the other students?

contest

/ˈkɒn.test/

cuộc thi

contest a statement

worksheet

/ˈwɜːk.ʃiːt/

phiếu câu hỏi

judge

/dʒʌdʒ/

giám khảo

observe

/əbˈzɜːv/

quan sát

observe the behaviour of birds

score

/skɔːr/

cho điểm, chấm điểm

a high score

performance

/pəˈfɔː.məns/

phần trình bày

faithful in the performance of one's duties

announce

/əˈnaʊns/

thông báo

announce a piece of news

poem

/ˈpəʊ.ɪm/

thơ

compose poems

stimulate

/ˈstɪm.jə.leɪt/

khuyến khích, kích thích

the exhibition stimulated interest in the artist's work

spirit

/ˈspɪr.ɪt/

tinh thần, khí thế

his spirit is troubled; he is troubled in spirit

sponsor

/ˈspɒn.sər/

tài trợ

explain

/ɪkˈspleɪn/

giải thích

a dictionary explains the meaning of words

group

/ɡruːp/

nhóm, tập thể

group of girls

point

/pɔɪnt/

điểm, điểm số (cuộc thi, trò chơi,...)

the point of a pin

winner

/ˈwɪn.ər/

người chiến thắng

award

/əˈwɔːd/

trao giải, tặng thưởng

she was awarded a medal for bravery

smoothly

/ˈsmuːð.li/

một cách trôi chảy

the engine is running smoothly now

recite

/rɪˈsaɪt/

đọc lại, đọc thuộc lòng, ngâm thơ

recite a passage from Hamlet to the class

Chọn tất cả