Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

COMPETITION - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

venue

/ˈven.juː/

địa điểm tổ chức

a last-minute change of venue

procedure

/prəˈsiː.dʒər/

thủ tục, quy trình

usual procedure

patter

/ˈpæt.ər/

rơi lộp độp

cloud

/klaʊd/

mây, đám mây

maximum

/ˈmæk.sɪ.məm/

tối đa, cực điểm, cực đại

obtain 81 marks out of a maximum of 100

result

/rɪˈzʌlt/

kết quả, điểm số

the results will be announced at midnight

appoint

/əˈpɔɪnt/

bổ nhiệm, chỉ định

appoint somebody [to be] director

respond

/rɪˈspɒnd/

trả lời, hồi đáp

she asked where he'd been, but he didn't respond

detail

/ˈdiː.teɪl/

chi tiết

please give me all the details

information

/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

thông tin

this book gives all sorts of useful information on how to repair cars

disappointed

/ˌdɪs.əˈpɔɪn.tɪd/

thất vọng

be disappointed about (at) somebody's failure

Chọn tất cả