Atomic

CEFR - Level C

COMPUTERS, MOBILE PHONES AND RESEARCH

học từ vựng

0%

Từ cần học

programmer

/ˈprəʊ.ɡræm.ər/

lập trình viên

device

/dɪˈvaɪs/

thiết bị, dụng cụ, máy móc

a device for measuring pressure

installation

/ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən/

sự cài đặt

developer

/dɪˈvel.ə.pər/

người phát triển, nhà phát triển

technologically

/,teknə'lɒdʒikli/

(thuộc) công nghệ học

technologically advanced

scan

/skæn/

quét, quét hình

we scanned the sky for enemy planes

finding

/ˈfaɪn.dɪŋ/

kết quả (nghiên cứu, khảo sát)

language

/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

ngôn ngữ

the development of language skills in young children

compatible

/kəmˈpæt.ə.bəl/

(tin học) tương thích

compatible blood groups

gadget

/ˈɡædʒ.ɪt/

bộ phận cải tiến, máy cải tiến

A new gadget for opening tins

experiment

/ɪkˈsper.ɪ.mənt/

thử nghiệm

perform an experiment

down

/daʊn/

(tin học) sập, hư, hỏng

the sun went down below the horizon

smart

/smɑːt/

(thiết bị điện tử) thông minh

a smart hat

spam

/spæm/

thư rác

unfounded

/ʌnˈfaʊn.dɪd/

không có cơ sở, không có căn cứ

unfounded rumour

Chọn tất cả